MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

CZĘSTOCHOWA 24.09.2022 r.

 PŁYWALNIA SP 48 UL. SCHILLERA 5

stadion MOSiR, ul. Dąbrowskiego

ORGANIZATORZY

Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego,

Śląski Okręgowy Związek Pięcioboju Nowoczesnego

UCZESTNICTWO

W zawodach uczestniczą zawodnicy i zawodniczki rocznika 2011 i młodsi

PUNKTACJA

Miejsca 1-3 –medale, 1-8 dyplomy

Prowadzona będzie klasyfikacja PENTA DAY w rocznikach (dz /ch) miejsca 1-8

PRZEPISY TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

 • Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZPNow
 • Zawody zostaną rozegrane z podziałem na DZ\CHŁ rocznik 2011 i młodsi
 • Zawody zostaną rozegrane na pływalni 25 m [5 torów], konkurencja biegowa stadion MOSIR,
  ul. Dąbrowskiego
 • Rozgrywane konkurencje: pływanie-50 m stylem dowolnym, bieg-600 m (dopuszczalne bieganie w kolcach- wkręty krótkie do 6 mm)
 • Obowiązują aktualne badania lekarskie zawodników startujących (oryginały badań będą sprawdzane przed startem).
 •  Szczegółowy program minutowy zostanie podany po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń
 • Kwestie sporne rozstrzyga organizator zawodów.

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW

Zgłoszenia e-mail: anialew1@poczta.onet.pl
(excel: nazwisko i imię, klub, rocznik, czas zgłoszenia, numer licencji)


TERMIN ZAKOŃCZENIA ZGŁOSZEŃ 17.09.2022 r.

ostateczna korekta do 20.09.2022!!! Po tym terminie opłata startowa zgodnie ze zgłoszeniem

Kontakt telefoniczny: Anna Lewandowska 607355015

OPŁATY

Opłata startowa 30 zł od zawodnika. Opłata startowa płatna na konto ŚOZPNow:
60 1140 2004 0000 3802 7835 3971 do 17.09.2022 r.

Dane do faktur należy przesłać razem ze zgłoszeniem na adres e-mai: anialew1@poczta.onet.pl

PROGRAM MINUTOWY ZAWODÓW

SOBOTA

09.15                      – konferencja techniczna (pływalnia SP 48 ul. Schillera 5)

09.30- 10.10           – rozgrzewka dziewcząt, chłopców

10.20                       – OTWARCIE ZAWODÓW

10.30                       – start I serii pływania

13.30                       – rozgrzewka

14.00                      – start I serii biegowej (stadion MOSIR, ul. Dąbrowskiego)

          ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW  30 min po zakończeniu serii biegowych (stadion MOSiR,
ul. Dąbrowskiego). Szczegółowy program minutowy po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń

ZAŁĄCZNIK NR 1

Kwestionariusz sanitarny uczestnika zawodów

W przypadku osób niepełnoletnich kwestionariusz wypełnia prawny opiekun

Imię i nazwisko 
Data urodzenia 
Adres 
Numer telefonu / Adres e-mail 
Funkcja * 
Imię i nazwisko trenera (tylko dla zawodników)   

Będę brała/ł* udział w zawodach sportowych i oświadczam, że:

 • Wyrażam zgodę na poddanie się zaleceniom, wytycznym i przepisom dotyczącym przestrzegania zasad i procedur bezpieczeństwa w celu zmniejszenie ryzyka zakażenia i rozprzestrzeniania się COVID-19 z bezwzględnym stosowaniem się do wymogów sanitarnych oraz poleceń trenera/wychowawcy i innych osób odpowiedzialnych za bezpieczne przeprowadzenie tych zawodów w tym obowiązujących regulaminów i przepisów wprowadzonych przez podmiot udostępniający miejsce zakwaterowania, wyżywienia, obiekt sportowy, urządzenia i sprzęt sportowy wykorzystywany w czasie szkolenia.
 • Rozumiem, że pomimo podjętych środków bezpieczeństwa przez organizatora i podmiot udostępniający miejsce zakwaterowania, wyżywienia, obiekt sportowy, urządzenia i sprzęt sportowy mających na celu ograniczenie ryzyka zakażenia wirusem COVID-19, ryzyko to nadal istnieje.
 • Świadomy, treści zapisów punku 1 i 2 uczestniczę w zawodach sportowych na własną odpowiedzialność i ryzyko.

Mając na względzie potrzebę ochrony zdrowia osób uczestniczących w zawodach sportowych, przekazuję odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy w ciągu ostatnich 14 dni była Pani/był Pan za granicą?

                   NIE                                                                      TAK

Jeżeli zaznaczył/a Pani/Pan odpowiedź TAK, proszę wskazać:

Kraj, z którego nastąpił powrót: ………………………………….………………

Jak długo trwał pobyt za granicą (liczba dni): ………  Datę powrotu: ………

2. Czy w ciągu ostatnich 14 dni był/a Pani/Pan objęta/y nadzorem epidemiologicznym kwarantanną?

                   NIE                                                                      TAK

Jeżeli zaznaczył/a Pani/Pan odpowiedź TAK, proszę wskazać:

Jaki okres (liczba dni): ……. / Datę zakończenia okresu: …………………

3.         Czy w ciągu ostatnich 14 dni miał/a Pani/Pan kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie COVID-19?

                   NIE                                                             TAK

Jeżeli zaznaczył/a Pani/Pan odpowiedź TAK, proszę wskazać:

Jakie czynności w związku z tym były podjęte (opisać):…………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Opisać wynik/efekt podjętych czynności: …………………………….……………

Czy była Pani poddana/był Pan poddany testowi na obecność wirusa COVID-19 i jaki jest jego wynik: …………………………

4.         Czy ma Pani/Pan jakiekolwiek objawy infekcji górnych dróg oddechowych ze szczególnym uwzględnieniem takich objawów jak: podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności lub inne potwierdzone przez służby medyczne?

                   □ NIE                                                                     TAK

Jeżeli zaznaczył/a Pani/Pan odpowiedź TAK, proszę wskazać występujące objawy:……………………………………………………………………………………………………………………………….….. Od kiedy (data):…………

Oświadczenie zostało złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oraz odpowiedzialności za nie przestrzeganie przepisów Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz.U. z 2020 poz. 374 i Rozporządzenia RM w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Świadoma/y odpowiedzialności oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie-kwestionariusz)


[1] Zawodnik, trener, wychowawcza, kierowca, sędzia, obsługa wydarzenia, inne

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW – CZĘSTOCHOWA 24.09.2022 r. – komunikat organizacyjny
https://daftarjasacuan.com/ https://tos885grup.com/ https://scratchingonthings.com/ https://jasacuan.org/ https://vietadhanoi.dongnam.com.vn/-/news/upload/situs-slot-myanmar/ https://vpse.dongnam.com.vn/-/upload/news/slot-server-kamboja/ https://certificates-trainingstage.myportal.ul.com/ https://profile2.ngpvan.com/ http://tracker-stage.route.com/ https://rak3afdprodpowerportal.powerappsportals.com/ https://www.anls.org/2021/02/20/peraturan-permainan-judi-situs-judi-bola-terpercaya-online/ https://jti.polinema.ac.id/-/news/upload/slot-thailand/ https://www.hc.edu.uy/-/news/upload/slot-thailand/ https://www.hc.edu.uy/-/news/upload/slot-gacor/

https://bgpol.polsri.ac.id/wp-content/uploads/2023/sst/

https://mmaliverpool.com/-/news/upload/slot-server-thailand/

https://dev.namvm.pandora.net/

https://www-t.gilead.com/

https://beast-am.kantar.com/slot-kamboja/

https://salts.rutgers.edu/slot-thailand/

https://www.ocsg.uni.edu.pe/plugins/search/categories/slot-server-thailand/