Regulamin Organizacyjny Imprezy Sportowej pn.“Laser Run City Tour Tczew 2019”

 1. Informacje ogólne
 • Co to jest Laser Run?

Laser-Run jest najnowszym oryginalnym dziełem UIPM (Międzynarodowej Organizacji Pięcioboju Nowoczesnego) pochodzi z połączenia biegania i strzelania, ostatniej konkurencji pełnego Pięcioboju Nowoczesnego. Konkurencja weszła do rywalizacji w 2015 roku. W zawodach mogą uczestniczyć osoby w wieku od 8 do 80 lat.

Laser-Run łączy bieganie i strzelanie w szybkich i dynamicznych wyścigach, bieganie odbywa się w rundach 2×400 metrów, 3×400 metrów, 4×400 metrów w tym od dwóch do czterech rund strzelania z pistoletu laserowego z odległości 5 metrów. Zawodnicy muszą trafić cel 5 razy, zanim będą mogli biegać. Całkowita liczba trafień dla biegających wynosi 10,15,20, a całkowity dystans do pokonania to 800,1200 lub 1600 metrów.

 • Przebieg wyścigu:

Uczestnicy rozpoczynają wyścig krótkim, sprintem 10-20 metrów na strzelnicę. Na strzelnicy z przygotowanego pistoletu  laserowego, strzelają do tarczy, dopóki nie zarejestrują 5 udanych trafień w czarne pole o średnicy 5,95cm w czasie 50 sekund. Strzelnice można opuścić po uzyskaniu 5 trafień lub upłynięciu 50 sekund w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Następnie pokonują obwód o długości 400 metrów, powracając do strzelnicy do drugiej rundy strzelania. Pokonują ten obwód dwa, trzy lub cztery razy na przemian, biegając i strzelając w zależności od kategorii wiekowej.

Kategorie wiekowe i dystans.

W zależności od kategorii wiekowej zawodnicy mają do pokonania:

Kategoriewiekowe

Roczniki Dystans

Serie strzeleckie

U11 – 9-10 lat 2010-2009 2 x 400 metrów 2 x 5 trafień
U13 – 11-12 lat 2008-2007 3 x 400 metrów 3 x 5 trafień
U15 – 13-14 lat 2006-2005 3 x 400 metrów 3 x 5 trafień
U17 – 15-16 lat 2004-2003 3 x 400 metrów 3 x 5 trafień
U19 – 17-18 lat 2002-2001 4 x 400 metrów 4 x 5 trafień
Junior – 19-21 lat 2000 – 1998 4 x 400 metrów 4 x 5 trafień
Senior – 22-39 lat 1997 – 1980 4 x 400 metrów 4 x 5 trafień
Masters (40+) 1979 – 1970 3 x 400 metrów 3 x 5 trafień
Masters (50+) 1969 – 1960 2 x 400 metrów 2 x 5 trafień
Masters (60+) Poniżej 1959 2 x 400 metrów 2 x 5 trafień

Strzelanie – sprawy organizacyjne.

 • Podczas zawodów zawodnicy będą korzystali ze strzelnicy usytuowanej za linią startu, przed startem każdy z zawodników będzie miał przydzielone stanowisko strzeleckie oznaczone numerem. Na stanowisko strzeleckie składa się:
  • Stolik na którym znajduje się pistolet laserowy,
  • Tarcza oddalona o 5 metrów (oznaczona numerem odpowiadającym numerowi stanowiska strzeleckiego).
 • Za stanowiskami strzeleckimi będą znajdowali się sędziowie. Każdy sędzia jest przyporządkowany do 2-3 stanowisk strzeleckich.
 • Zawodnicy są zobowiązani do wykonywania poleceń wydawanych przez sędziów.
 • Sędzia informuje uczestników o czasie po którym może opuścić strzelnicę i kontynuować bieg jeżeli nie udało im się trafić pięciokrotnie w tarcze.
 • Zabronione jest oddalanie się ze stanowiska strzeleckiego razem z pistoletem.
 • Zabronione jest spoglądanie bezpośrednio w wiązkę lasera.
 • Zabronione jest celowanie do ludzi, zwierząt, samolotów, samochodów, okien i innych podobnych obiektów.
 • Zabronione jest dotykanie soczewki lasera znajdującej się na końcu lufy.
 • Użycie pistoletów laserowych jest dozwolone tylko na stanowiskach strzeleckich.
 • Zabronione jest rzucanie pistoletem lub uderzanie o twarde przedmioty.

Instrukcje do pistoletów dostępnych podczas zawodów:

Pentashot Pistol GLS 17 – http://www.pentashot.eu/Public/Files/Article/gls-17-instrukcja-obslugi.pdf

Eco Aims PP300 – https://seafile.biathlontargets.com/f/9eae91dc80/

2. Organizatorzy i współorganizatorzy

 1. UIPM (Międzynarodowa Organizacja Pięcioboju Nowoczesnego),
 2. Pomorski Okręgowy Związek Pięcioboju Nowoczesnego,
 3. Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego,
 4. Urząd Marszałka Województwa Pomorskiego,
 5. Miasto Tczew,
 6. Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku,
 7. Starostwo Powiatowe Tczew,
 8. UKS ,,Dwójka” Tczew
 9. Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie
 10. Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji

3. Cel imprezy

 • Popularyzacja pięcioboju nowoczesnego oraz konkurencji wchodzących w skład dyscypliny.
 • Podnoszenie sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
 • Propagowanie zdrowego stylu życia.
 • Promocja miasta Tczew
 • Promocja Starostwa Powiatowego Tczew.
 • Integracja społeczności lokalnej.

4. Data i miejsce zawodów

 • Data: 17.05.2019
 • Miejsce: Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie, ul. Królowej Marysieńki 10.
 • Trasa biegu na terenie Powiatowego Centrum Sportu w Tczewie, podłoże trawiaste.

5. Zgłoszenia do zawodów

 • Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że startują w zawodach na własną odpowiedzialność.
 • Biuro zawodów będzie czynne w dniu i miejscu imprezy od godz. 7:30 (wydawanie nr startowych).

6. Wpisowe

Opłata startowa dla zawodników wynosi:

 • zawodnicy do lat 16            00,00 zł.
 • zawodnicy powyżej 16 lat  20,00 zł.
  Uwaga: Opłaty startowe można wnosić tylko za pośrednictwem serwisu: https://elektronicznezapisy.pl/ , opłaty nie podlegają zwrotowi. Opłaty nie podlegają przekazaniu na poczet innego zawodnika.

7. Program minutowy

07:30 – Otwarcie biura zawodów.
09:00 – Oficjalne otwarcie zawodów.
09:10 – Start pierwszej kategorii wiekowej, następnie Kategorie według porządku poniżej.
14:00 – Wręczenie nagród.

Godz.

Kategoria

wiekowa

Roczniki Dystans

Serie strzeleckie

09:10 U11 – 9-10 lat 2010-2009 2 x 400 metrów 2 x 5 trafień
09:30 U13- 11-12 lat 2008-2007 3 x 400 metrów 3 x 5 trafień
09:50 U15 – 13-14 lat 2006-2005 3 x 400 metrów 3 x 5 trafień
10:10 U17 – 15-16 lat 2004-2003 3 x 400 metrów 3 x 5 trafień
10:30 U19 – 17-18 lat 2002-2001 4 x 400 metrów 4 x 5 trafień
10:50 Junior – 19-21 lat 2000 – 1998 4 x 400 metrów 4 x 5 trafień
11:10 Senior – 22-39 lat 1997 – 1980 4 x 400 metrów 4 x 5 trafień
11:30 Masters (40+) 1979 – 1970 3 x 400 metrów 3 x 5 trafień
11:50 Masters (50+) 1969 – 1960 2 x 400 metrów 2 x 5 trafień
13:30 Masters (60+) Poniżej 1959 2 x 400 metrów 2 x 5 trafień

Przedstawione godziny startów są orientacyjne i mogą ulec zmianie, jednakże zaznaczamy, że wydawanie numerów  startowych kończy się 30 minut przed startem danej kategorii wiekowej.

8.Nagrody

 1. Każdy uczestnik wyścigu otrzyma pamiątkowy medal na mecie.
 2. Pierwsze trójki w poszczególnych kategoriach wiekowych z podziałem na mężczyzn i kobiety otrzymają
 3. Organizator przewiduje dodatkowe nagrody i upominki w miarę możliwości organizacyjnych.

9.    Postanowienia końcowe

 1. W celu weryfikacji każdy zawodnik lub rodzic/opiekun musi zgłosić się osobiście do biura zawodów.
 2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w zawodach.
 1. Każdy uczestnik zawodów akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku zgodnie z RODO przez organizatora oraz w kanałach dystrybucji elektronicznej i lokalnych mediach zgodnie z treścią dołączonego do niniejszego Regulaminu załącznika;
 2. Nieprzestrzeganie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
 3. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NNW we własnym zakresie.
 • Uczestnicy zawodów zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania ładu, porządku i zasad bezpieczeństwa w miejscu przeprowadzania imprezy (dotyczy miejsca imprezy oraz obiektów i miejsc przyległych/dostępnych ).
 • Uczestnicy są zobowiązani do zachowania się na zawodach zgodne z „etyką sportowca”. W przypadku niesportowego zachowania uczestników (zawodników, opiekuna, osób towarzyszących) organizator ma prawo wykluczenia ich z zawodów;
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione, szkody osobowe, rzeczowe, majątkowe i in. powstałe przed, w trakcie i po zakończeniu turnieju;
 2. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na zawody i powrotu;
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie zawodów;
 • Kwestie sporne rozstrzyga organizator. Decyzje sędziego są ostateczne;
 • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem zawodów i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

10. Kontakt z organizatorem
Organizator główny – Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie (koordynator Tomasz Tobiański)

Zapisy – https://elektronicznezapisy.pl/event/3666.html

E-mail: kontakt@pozpn.pl

Regulamin Organizacyjny Imprezy Sportowej “Laser Run City Tour Tczew 2019”