S T A T U T

POLSKIEGO  ZWIĄZKU  PIĘCIOBOJU  NOWOCZESNEGO

ROZDZIAŁ 1

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY

 

§ 1

 1. POLSKI ZWIĄZEK PIĘCIOBOJU NOWOCZESNEGO /w skrócie: PZPNow./, zwany dalej ZWIĄZKIEM, a w kontaktach międzynarodowych Polish Modern Pentathlon Association (w skrócie PMPA), jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem sportowym.
 2. Związek posiada osobowość prawną.

§ 2

 1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miasto stołeczne Warszawa.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów Związek może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

 1. Związek działa zgodnie z ustawą prawo o stowarzyszeniach, ustawą o  sporcie
  i niniejszym statutem.
 2. W zakresie określonym ustawą o sporcie Związek podlega nadzorowi ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu.

§ 4

Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych   o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 5

Związek może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6

 1. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Dla realizacji określonych zadań Związek może zatrudniać urzędującego Prezesa Związku , Sekretarza Generalnego i pracowników

ROZDZIAŁ 2

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

§ 7

Celem Związku jest organizacja współzawodnictwa, rozwój i popularyzacja pięcioboju nowoczesnego w Polsce .

§ 8

Związek realizuje swoje cele przez:

 1. opracowanie kierunków rozwoju pięcioboju nowoczesnego,
 2. opracowanie:
  1. planów imprez centralnych,
  2. systemów zawodów,
  3. systemów eliminacji do reprezentacji narodowej,
  4. regulaminów zawodów,
  5. przepisów pięcioboju nowoczesnego,
  6. klasyfikacji sportowej i klubowej,
  7. przepisów dyscyplinarnych,
  8. zasad prowadzenia ewidencji klubów, zawodników, trenerów, sędziów,
  9. preliminarzy budżetowych,
  10. kroniki historycznej pięcioboju nowoczesnego,
 3. organizowanie i prowadzenie bezpośrednio lub pośrednio imprez centralnych,
 4. szkolenie i doszkalanie trenerów, instruktorów, sędziów,
 5. powoływanie kadry narodowej w pięcioboju nowoczesnym,
 6. współudział w szkoleniu zawodników reprezentacji i przygotowaniach kadry narodowej do uczestnictwa w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
 7. reprezentowanie sportu polskiego w międzynarodowych organizacjach sportowych oraz organizowanie udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
 8. rozstrzyganie sporów pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Związku, czuwanie nad zachowaniem należytego poziomu moralnego wśród zawodników, trenerów i działaczy wchodzących w skład Związku oraz kontroli nad przestrzeganiem statutu, postanowień , regulaminów, przepisów i zasad uprawiania pięcioboju nowoczesnego i nakładanie kar,
 9. działanie na rzecz pozyskiwania sponsorów dla PZPNow. oraz dla zawodników,
 10. wspieranie działalności członków,
 11. nadawanie klubom sportowym, zawodnikom, trenerom i sędziom licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym. 

§ 9

 1. Związek dla realizacji swoich statutowych celów może powołać inne organizacje lub przystąpić do innych organizacji w granicach prawem dopuszczonych.
 2. Związek jest członkiem Międzynarodowej Unii Pięcioboju Nowoczesnego /UIPM/ i Europejskiej Konfederacji Pięcioboju Nowoczesnego /ECMP/.
 3. Związek używa w stroju reprezentacji kraju godła lub barw Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczpospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.

ROZDZIAŁ 3

CZŁONKOWIE  ZWIĄZKU, ICH  PRAWA  I  OBOWIĄZKI 

§ 10

Członkowie Związku dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 11

 1. Członkami zwyczajnymi Związku są:

a)      kluby sportowe działające w  pięcioboju nowoczesnym.

b)      Okręgowe / Wojewódzkie Związki Pięcioboju Nowoczesnego posiadające osobowość prawną. Na terenie danego województwa może działać jeden Okręgowy / Wojewódzki Związek Pięcioboju Nowoczesnego zrzeszający członków zwyczajnych
i wspierających Związek z danego województwa. Członek zwyczajny, w rozumieniu
§ 11.1 a./, może być zrzeszony w jednym Okręgowym / Wojewódzkim Związku Pięcioboju Nowoczesnego.

 1. Członkami wspierającymi Związku mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane realizacją celów Związku, wspierające Związek organizacyjnie, finansowo lub sponsorujące jego działalność.

§ 12

Członkostwo zwyczajne i wspierające nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Związku na podstawie pisemnego zgłoszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa.

§ 13

Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu Związku osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym dla rozwoju pięcioboju nowoczesnego. 

§ 14

 1. Członkowie zwyczajni Związku, w osobach swoich Delegatów, mają prawo do:

a)      biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Związku,

b)      zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku,

c)      korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku,

d)     korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Związku w swojej działalności.

 1. Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych, za wyjątkiem czynnego prawa wyborczego do władz Związku i głosu stanowiącego na Walnym Zgromadzeniu Delegatów.
 2.  Członkowie honorowi związku mają prawo do zgłaszania postulatów i wniosków do władz Związku oraz do uczestniczenia z głosem doradczym na Walnym Zgromadzeniu Delegatów.

§ 15

Członkowie Związku są zobowiązani do:

 1. aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego pięcioboju nowoczesnego,
 2. przestrzegania statutu, regulaminów, przepisów obowiązujących w pięcioboju nowoczesnym oraz przepisów obowiązującego prawa,
 3. opłacania składek członkowskich.

§ 16

 1. Członkostwo zwyczajne Związku ustaje w przypadku:

a)      wystąpienia zgłoszonego do Zarządu na piśmie,

b)      rozwiązania się Okręgowego / Wojewódzkiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego, klubu, względnie sekcji pięcioboju nowoczesnego w klubie,

c)      wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu. Uchwała Zarządu dotycząca wykluczenia jest prawomocna jeżeli nie zostało wniesione od niej odwołanie w trybie i terminie określonym w § 17 Statutu lub została utrzymana przez Walne Zgromadzenie Delegatów na skutek rozpoznania odwołania.

 1. Członek zwyczajny Związku może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd Związku w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego statutu.
 2. Zawieszenie członka zwyczajnego w prawach członkowskich Związku polega na okresowym pozbawieniu go uprawnień statutowych.
 3. Członkostwo wspierające ustaje w przypadku:

a) wystąpienia na piśmie do Zarządu Związku o skreślenie z listy członków Związku,

b) wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Związku w przypadku rażącego naruszenia niniejszego statutu. 

§ 17

Od uchwały o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje członkom prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Delegatów w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji. Uchwała Walnego Zgromadzenia wydana na skutek złożonego odwołania jest ostateczna 

ROZDZIAŁ 4

WŁADZE  ZWIĄZKU 

§ 18

Władzami Związku są:

 1. Walne Zgromadzenie Delegatów,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 19

 1. Kadencja władz wybieralnych Związku trwa  nie dłużej niż 4 lata.
 2. Funkcję Prezesa Związku  można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

§ 20

 1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie Delegatów.
 1. Walne Zgromadzenie Delegatów odbywa się:
  a)  jako sprawozdawczo – wyborcze raz na 4 lata w IV kwartale ostatniego, olimpijskiego roku kadencji.
  b)  jako sprawozdawcze raz w roku, celem rozpatrzenia sprawozdania z   działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego Związku poddanego uprzedniej ocenie przez biegłego rewidenta. 

WALNE  ZGOMADZENIE  DELEGATÓW

§ 21

 1. Walne Zgromadzenie rozpatruje sporządzone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Zarządu oraz sprawozdanie finansowe.
 2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:

a)      wybór Prezesa   Związku, w oddzielnym głosowaniu, większością 50% głosów plus 1 głos; wybór pozostałych Członków Zarządu Związku  w liczbie 6 członków – zwykłą większością głosów;  wybór członków  Komisji Rewizyjnej w liczbie 3 członków- zwykłą większością głosów delegatów. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym spośród kandydatów zgłoszonych przez kluby oraz Zarząd  Związku,

b)      uchwalanie generalnych kierunków rozwoju dyscypliny,

c)      udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

d)     uchwalanie perspektywicznych i czteroletnich planów działalności,

e)      uchwalanie zmian w statucie,

f)       nadawanie godności Członka Honorowego,

g)      podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku,

h)      rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu Związku w sprawie wykluczenia lub zawieszenia w prawach członka Związku,

i)        ustanawianie szczegółowych praw i obowiązków zawodnika,

j)        uchwalania  regulaminu  dyscyplinarnego.

§ 22

W  Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział:

 1. Z głosem stanowiącym:

a./ Jeden delegat z każdego Okręgowego / Wojewódzkiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego
b./ Delegaci klubów, których zawodnicy w poprzedzającym okresie 2 lat przed Walnym Zebraniem Sprawozdawczo – Wyborczym uczestniczyli w systemie współzawodnictwa sportowego w kategoriach od juniora młodszego do seniora PZPNow. – 1 delegat
c/Jeden delegat z klubu, w którym zawodnicy w poprzedzających ostatnich 2 latach przed Walnym Zebraniem wystartowali we współzawodnictwie w pięcioboju nowoczesnym i uzyskali punkty wielobojowe w każdej konkurencji
d/Delegaci klubów, których zawodnicy w poprzedzającym okresie 2 lat przed Walnym Zebraniem Sprawozdawczo – Wyborczym uczestniczyli w systemie współzawodnictwa sportowego PZPNow. w pięcioboju nowoczesnym i ukończyli zawody uzyskując klasę sportową I, M, MM – 1 delegat za każdego zawodnika.

 § 23

 1. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej uchwały na Walnym Zgromadzeniu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy liczby delegatów.
 2. Odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wymaga większości 50% plus
  1 głos, przy obecności, co najmniej 2/3 liczby delegatów.

§ 24

O terminie i miejscu oraz porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów, Zarząd Związku  zawiadamia  delegatów, co  najmniej  na 30 dni  przed  terminem Zgromadzenia.

 

§ 25

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwoływane z inicjatywy Zarządu Związku, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek, co najmniej połowy liczby członków Związku.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Związku w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów, które dokonało wyboru nowych władz nie przedłuża kadencji.
 4. W Nadzwyczajnym i Sprawozdawczym Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział z głosem stanowiącym delegaci wybrani na daną kadencję. 

ZARZĄD ZWIĄZKU

§ 26

 1. Pracami Zarządu i Prezydium kieruje Prezes Związku.
 2. Zarząd Związku składa się z 7 osób wybranych na Walnym Zgromadzeniu Delegatów: Prezesa Związku wybranego oddzielnie i 6 członków w tym Wiceprezesa
  i Skarbnika .
 1. Członek Zarządu nie może:

a) łączyć funkcji w Zarządzie Związku z funkcją w innych władzach Związku,

b) prowadzić działalności gospodarczej związanej bezpośrednio z realizacją przez Związek zadań statutowych,

c)  być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.

 1. Zarząd Związku działa na podstawie statutu i regulaminu Zarządu.

§ 27

 1. Do Zarządu mogą być wybierane osoby, które są:

a) członkami sekcji pięcioboju nowoczesnego,
b) działaczami sekcji pięcioboju nowoczesnego,
c) działaczami komisji powoływanych przy PZPNow.
d) przedstawicielami sponsorów.

 1. Zarząd Związku ma prawo dokooptowania członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie trwania kadencji.
 2. Liczba dokooptowanych członków Zarządu Związku nie może przekraczać 1/3 liczby pochodzących z wyboru.

§ 28

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 2/3 liczby członków z wyjątkiem wniosków dotyczących:

a) dotacji dyscypliny,
b) budowy urządzeń sportowych, produkcji sprzętu i urządzeń zgodnie z                                     potrzebami dyscypliny,
c) wnioskowania i rozdziału środków na sekcje w klubach,

3.  W wypadku równej liczby głosów, decydującym jest głos Prezesa.

§ 29

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie  Związku  na forum krajowym i międzynarodowym oraz działanie w jego imieniu,
 2. realizowanie polityki w zakresie rozwoju i podnoszenia poziomu dyscypliny oraz wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów,
 3. opracowywanie wniosków i podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach:

a) dotacji dla dyscypliny,
b) budowy urządzeń sportowych, produkcji sprzętu i urządzeń, zgodnie z                        potrzebami dyscypliny,
c) wnioskowania i rozdziału środków finansowych na członków Związku,

 1. zarządzanie majątkiem i funduszami Związku,
 2. wykluczanie lub zawieszanie w prawach członka,
 1. uchwalanie planów działania i budżetów rocznych Związku,
 2. ocena działalności członków oraz poziomu sportowego zawodników,
 3. szkolenie i doszkalanie kadr trenersko – instruktorskich,
 4. powoływanie, nadzorowanie, rozwiązywanie komisji problemowych działających na podstawie regulaminów uchwalanych przez Zarząd Związku,
 5. występowanie z wnioskami o nadanie godności Członka Honorowego,
 1.  rozpatrywanie odwołań od postanowień Komisji Problemowych,
 2.  podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz   Związku,
 3.  ustalanie zasad oraz przyznawanie licencji dla: zawodników, trenerów, instruktorów,  sędziów oraz klubów uczestniczących we współzawodnictwie sportowym,
 4.  powoływanie i odwoływanie Komisji Dyscyplinarnej. 

PREZYDIUM  ZARZĄDU.

§ 30

 1. Prezydium Zarządu wybierane jest przez Zarząd.
 2. W skład Prezydium wchodzą: Prezes Związku , Wiceprezes, Skarbnik.
 3. Do kompetencji Prezydium należy kierowanie bieżącą pracą Związku pomiędzy posiedzeniami Zarządu.
 4. Zakres działania i kompetencje Prezydium określa  jego regulamin. 

KOMISJA  REWIZYJNA.

§ 31

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym z przewodniczącego i sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna Związku jest powołana do przeprowadzenia, co najmniej 2 razy w roku, kontroli całokształtu działalności Związku ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości i rzetelności gospodarowania.
 3. Komisja  Rewizyjna  przedkłada  Walnemu  Zgromadzeniu  Delegatów sprawozdanie.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
 5. Komisja Rewizyjna składa wnioski w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu.
 6. Komisja Rewizyjna ma prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w okresie kadencji.
 7. Liczba dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
 8. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 9. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków.
 10. Komisja Rewizyjna powołuje co rok biegłego rewidenta do oceny działalności Zarządu i sprawozdania finansowego PZPNow.

ROZDZIAŁ 5

NAGRODY  I  WYRÓŻNIENIA

§ 32

 1. Zarząd ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla danej dyscypliny działaczy, zawodników i trenerów na wniosek członków Zarządu.
 2. Związek może występować o nadanie odznaczeń państwowych, resortowych
  i związkowych działaczom i zawodnikom swojej dyscypliny sportu.
 3. Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki ich przyznawania określają stosowne przepisy.

ROZDZIAŁ 6

KARY  I  SPORY

§ 33

W Związku działa Komisja Dyscyplinarna.

§ 34

Do kompetencji Komisji Dyscyplinarnej należy:

 1.  orzekanie w sprawach związanych z naruszeniem  podczas zawodów  sportowych , zasad etycznych , moralnych  i dyscyplinarnych przez uczestników tych imprez,
 2.  rozstrzyganie sporów majątkowych związanych z działalnością sportową,
 3. nakładanie następujących kar:

a) upomnienie,

b) nagana,

c) zawieszenie w prawach zawodnika na okres od 6 miesięcy do 2 lat,

d) wykluczenie lub skreślenie ze Związku,

e) dyskwalifikacja dożywotnia,

f) pozbawienie zawodnika tytułu mistrza Polski.

§ 35

 1. Organem II instancji w postępowaniu dyscyplinarnym jest Zarząd Związku.
 2. Decyzje regulaminowe i dyscyplinarne właściwych organów Związku mogą być zaskarżane do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. 

ROZDZIAŁ 7

MAJĄTEK  I  FUNDUSZE  ZWIĄZKU 

§ 36

 1. Majątek Związku stanowią:

a) ruchomości,
b) nieruchomości,
c) fundusze.

2.  Na fundusze Związku składają się:

a) wpływy z zawodów organizowanych przez Związek,
b) dotacje ,
c) składki członków Związku,
d) zapisy i darowizny,
e) inne wpływy uzyskiwane z działalności statutowej Związku.

3. Do dysponowania /zbycia/ majątkiem Związku wymagana jest uchwała Zarządu podjęta   większością,  co najmniej 2/3 głosów członków Zarządu.

§ 37

Dla ważności oświadczenia dotyczącego praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest współdziałanie: Prezesa wraz z innym członkiem Zarządu lub Członka Prezydium wraz z innym członkiem Zarządu.

§ 38

Zasady systemu działalności finansowej Związku określają obowiązujące przepisy.

ROZDZIAŁ 8

ZMIANA  STATUTU  I  ROZWIĄZANIE  SIĘ  ZWIĄZKU 

§ 39

Uchwały w sprawie zmiany statutu  Związku podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 liczby głosów w obecności, co najmniej 2/3 liczby delegatów.

§ 40

Uchwała w sprawie rozwiązania Związku musi być podjęta większością 2/3 liczby głosów przy obecności 2/3 liczby delegatów.

§ 41

Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje władzom Związku.

§ 42

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowania postanowienia prawa o stowarzyszeniach oraz ustawy o  sporcie.