I.          Warunki uczestnictwa

W finałach XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich Małopolska 2022 mogą brać udział zawodnicy i zawodniczki:

·         zarejestrowani w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności (PESEL) lub posiadać obywatelstwo innego państwa Unii Europejskiej i indywidualny i niepowtarzalny identyfikator we właściwym dla danego państwa rejestrze,

·         posiadający licencję właściwego pzs lub inny dokument potwierdzający uczestnictwo zawodnika we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez dany pzs,

·         posiadający aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu,

·         zagraniczni, których udział określają przepisy właściwego pzs,

w ilościach oraz rocznikach podanych w regulaminach systemu sportu młodzieżowego na rok 2022, zamieszczonych na stronie internetowej olimpiady: www.olimpiada.malopolska.pl.

Łącznie w finałach XXVIII OOM Małopolska w sportach letnich 2022 uczestniczyć będzie ok. 5708 osób, w tym: ok. 4176 zawodników, ok. 942 trenerów i opiekunów, ok. 534 sędziów, ok. 56 delegatów i przedstawicieli polskich związków sportowych.

Ostatecznej weryfikacji uprawnień zawodników do startu dokonuje sędzia główny / delegat techniczny powołany przez właściwy pzs najpóźniej w dniu rozpoczęcia finałów OOM, na konferencji technicznej.

Każdy uczestnik olimpiady winien legitymować się dowodem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna), znać swój nr PESEL, a zawodnicy dodatkowo powinni posiadać aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu – zgodnie z: rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 817).

II.         Zgłoszenia

Warunkiem przyjęcia ekipy wojewódzkiej i osób funkcyjnych jest przedstawienie podczas akredytacji wypełnionej i podpisanej przez wszystkich uczestników (zawodników, trenerów, opiekunów, sędziów, przedstawicieli pzs) listy meldunkowej / pokwitowania świadczeń oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych na stronie internetowej www.olimpiada.malopolska.pl. Każda ekipa wojewódzka w poszczególnych sportach składa jedną listę meldunkową (zawodników i trenerów) podpisaną przez kierownika ekipy wyznaczonego przez właściwe wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenie sportowe. W przypadku sędziów listę meldunkową akceptuje Sędzia Główny, a innych osób funkcyjnych – koordynator sportu.

Zgłoszenia ekip wojewódzkich dokonują wyłącznie wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia sportowe na drukach, które są do pobrania ze strony internetowej XXVIII OOM: www.olimpiada.malopolska.pl. Wypełnione komputerowo druki zgłoszeń reprezentacji wojewódzkich w poszczególnych sportach należy przesłać w wersji elektronicznej (Excel) i podpisanego skanu (np. pdf) na adres: organizatora biuro@olimpiada.malopolska.pl oraz biura wyników mpikierski@wp.pl i adres elektroniczny bezpośredniego organizatora, który zostanie podany w Komunikacie nr 2. Terminy nadsyłania zgłoszeń zostaną podane oddzielnie dla każdego sportu w Komunikacie nr 2.

Wersję papierową zgłoszenia podpisaną przez WISS należy niezwłocznie przesłać listownie na adres biura MZSKF, podany w niniejszym komunikacie.

WIĘCEJ INFORMACJI W KOMUNIKACIE NR 1 – POBIERZ- PDF

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – komunikat nr 1